PRAVIDLÁ PRE NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI NA WEBOVÝCH STRÁNKACH WWW.DOUWE-EGBERTS.CZ

ROZSAH

Tieto pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi na webovej stránke www.douwe-egberts.cz (ďalej aj "Pravidlá") upravujú zhromažďovanie, používanie a ďalšie formy spracovania osobných údajov o návštevníkoch webových stránok spoločnosti JACOBS DOUWE EGBERTS SK s.r.o., so sídlom Tower 115, Pribinova 25, Bratislava 810 11, IČO 48 092 134, zapísanej v obchodnom registri vedenom na okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 103250/B (ďalej aj "Spoločnosť"). Spoločnosť sa zaväzuje rešpektovať a chrániť vaše súkromie a zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate.

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných spoločností alebo organizácií. Je vo vašom záujme, aby ste sa riadne oboznámili s pravidlami pre nakladanie s osobnými údajmi na takých webových stránkach, pretože sa môžu líšiť od týchto Pravidiel.

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE INFORMÁCIE?

Osobou zodpovednou za zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov na týchto Webových stránkach je Spoločnosť.

KTO ZHROMAŽĎUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Keď sa rozhodnete zaregistrovať na Webových stránkach alebo sa s nami inak spojiť, požiadame vás o poskytnutie niektorých vašich osobných údajov, napr. o poskytnutie mena, adresy, štátu vášho bydliska a adresy elektronickej pošty. Tieto informácie Spoločnosti umožnia:

 • s vami komunikovať personalizovaným spôsobom, napr. reagovať na vaše pripomienky alebo servisné požiadavky alebo, ak si to budete priať, poskytovať informácie o našich produktoch;
 • spravovať a realizovať vaše objednávky;
 • spravovať váš účet;
 • spravovať vašu účasť na súťažiach, propagačných akciách, prieskumoch alebo pri využívaní určitých webových služieb;
 • robiť prieskum trhu a zlepšovať naše služby.

Takisto vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých voliteľných informácií o tom, ako (po)užívate naše výrobky, a to formou dotazníka. Tieto informácie využijeme pri vykonávaní prieskumu trhu a s cieľom zlepšenia našich produktov a služieb.

Ďalej spracovávame technické údaje, napr. IP adresu vášho počítača, názov domény a prípojného bodu, dátum a čas vašej návštevy a webové stránky, z ktorých ste sa priamo pripojili na Webové stránky. Tieto údaje využívame na meranie návštevnosti, zavedenie a vylepšenie funkcií Webových stránok a zvýšenie ich užitočnosti. Na tento účel takisto využívame tzv. "cookies" (viz nižšie).

AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

Svoje osobné údaje s nami môžete zdieľať mnohými spôsobmi, napr.:

 • prihlásením sa na odber nášho informačného bulletinu;
 • telefonickou či písomnou komunikáciou s naším strediskom pre starostlivosť o zákazníkov;
 • zaregistrovaním vášho produktu (buď online, alebo zaslaním vyplneného dotazníka, ktorý je v balení produktu);
 • účasťou na propagačnej akcii, v súťaži, online fóre alebo na inej akcii; alebo
 • kúpou výrobku alebo služby priamo prostredníctvom Webovej stránky.

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje nepredáme, neprenajmeme ani inak neposkytneme tretím osobám, s nižšie uvedenými výnimkami.

Spoločnosť je oprávnená zdieľať vaše osobné údaje s tretími osobami, ktoré sú poskytovateľom služieb alebo sprostredkovateľom určitých spracovateľských činností a robia tak v mene Spoločnosti a len na základe zmluvy so Spoločnosťou. Spoločnosť vyžaduje, aby títo poskytovatelia služieb vaše osobné údaje zodpovedajúcim spôsobom chránili.

Ak sa v súvislosti s produktmi Spoločnosti zaregistrujete v inej spoločnosti, použitie vašich registračných údajov zo strany takej spoločnosti sa bude riadiť jej pravidlami pre nakladanie s osobnými údajmi. Ak sa v súvislosti s produktmi inej spoločnosti zaregistrujete v Spoločnosti, použitie vašich registračných údajov sa bude riadiť týmito Pravidlami.

Môže sa stať, že Spoločnosť predá svoj podnik alebo jeho časť inej spoločnosti. Súčasťou takého prevodu vlastníctva môže byť aj prevod vašich osobných údajov na nového vlastníka.

Vaše osobné údaje ďalej sprístupníme, ak k tomu budeme povinní zo zákona, s cieľom odhaľovania podvodov, v prípade riešenia sporov alebo vždy, keď bude existovať iný legitímny dôvod, ktorý za daných okolností preváži záujem na ochrane vašich osobných údajov, napr. bezpečie našich pracovníkov.

ZASIELANIE INFORMÁCIÍ

Radi by sme vám posielali informácie o našich výrobkoch, ktoré vás môžu zaujímať, a to napr. elektronickou poštou, štandardnou poštou, príp. iným komunikačným kanálom, no iba vtedy, ak nám na to udelíte výslovný súhlas.

Zo zasielania informácií o našich výrobkoch sa budete mať možnosť kedykoľvek odhlásiť, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • kliknutím na možnosť odhlásenia v päte správ elektronickej pošty;
 • prihlásením do vášho profilu online a zmenou komunikačných preferencií.

Vezmite láskavo na vedomie, že ak sa odhlásite zo zasielania informácií o našich výrobkoch, môžete ešte v dôsledku spracovania vašej žiadosti o odhlásenie a výrobným plánom dostať informácie, ktoré sú už pripravované.

AKO VAŠE INFORMÁCIE CHRÁNIME?

Vaše osobné údaje chránime najrôznejšími bezpečnostnými opatreniami, napr. bezpečnými registračnými formulármi, šifrovaním údajov a obmedzením prístupu k vašim osobným údajom.

SÚBORY "COOKIES"

Ak si neprajete dostávať súbory "cookies", vyhľadajte súbor s pomocou vo vašom internetovom prehľadávači a zistite tam, ako buď blokovať všetky súbory "cookies", alebo ako dostať varovanie pred tým, než sa uložia do vášho počítača. Mali by ste však vedieť, že blokovanie súborov "cookies" môže obmedziť vašu schopnosť využívať plne všetky funkcie týchto Webových stránok.

DETI

Tieto Webové stránky nie sú určené deťom. Deti nesmú poskytovať osobné údaje Spoločnosti, ak na to nemajú písomný súhlas jedného rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý si prečítal tieto Pravidlá.

ZMENY PRAVIDIEL

Tieto Pravidlá môžeme priebežne meniť, a preto odporúčame, aby ste ich priebežne kontrolovali. Naposledy boli zmenené dňa 2. 7. 2015.

OTÁZKY A PRIPOMIENKY

Svoje otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov nám láskavo zasielajte na adresu: privacy@jdecoffee.com.

Ďalej môžete kedykoľvek požiadať o sprístupnenie vašich osobných údajov a ich opravu a/alebo vymazanie, ak sú nesprávne alebo pre uvedené účely nerelevantné. S týmto cieľom kontaktujte na privacy@jdecoffee.com s uvedením vášho mena, spoločnosti a adresy.

Posledná verze: 2. 7. 2015